brain awareness

هفتۀ جهانی آگاهی از مغز

هفتۀ جهانی آگاهی از مغز

2022-02-26 22:38

هفته جهانی آگاهی از مغز در سه بخش محتواهای ویدئویی، محتواهای متنی و رویدادهای آنلاین برگزار می‌شود. این هفته با هدف بررسی سلامت مغز...