مقدمه ای بر اختلال دو قطبی و نوسانات خلقی

مقدمه ای بر اختلال دو قطبی و نوسانات خلقی

 اختلال خلقی چیست؟

مردم از کلمه “خلق” برای بیان حالت عاطفی و هیجانی خود در طول روز استفاده می کنند.

حالت روانی (خلق) همه جا حضور دارد و همه آن را تجربه می کنند. ممکن است خوشحالی یا ناراحتی باشد؛ پرانرژی یا تنبلی باشد و یا ترکیبی از حالت های روانی متفاوتی باشد. حالات روانی شامل احساسات، افکار و قضاوت هاست تا به آنها معنی دهد. خلق مضطرب می تواند با تغییر کوچکی در دیدگاه فرد به یک خلق پرهیجان تبدیل شود و یا خلقی افسرده با شنیدن خبری خوشحال کننده به خلق شاد تغییر کند. حالات روانی گذرا و ناپایدار هستند اما اگر تمام زندگی روانی فرد را تحت تأثیر خود قرار دهد می تواند به حالتی ماندگار تبدیل شود.

اگرچه حالات روانی افراد با رخ دادن اتفاقات گوناگون در زندگی آنها می تواند کم رنگ یا پررنگ جلوه کند، اما این حالات روانی آنچنان شدید یا غیر قابل کنترل نمی شوند. همانگونه که خلق شاد و هیجانی چندان پایدار نیستند و به حالت عادی باز می گردند،  اگر فردی عادی خلق افسرده را تجربه کند، مدت زیادی طول نمی کشد تا دوباره به حالت طبیعی زندگی برگشته و ادامه دهد.

در مقابل افرادی که نوسانات خلقی را در زندگی عادی تجربه می کنند، افراد دارای اختلال خلقی وجود دارند که نوسانات خلقی شدید و غیر عادی را تجربه می کنند به طوری که برای مدت زمان طولانی ادامه دار بوده، ناراحتی شدید روانی ایجاد کرده و اختلال در کارکرد را به دنبال دارد.

اختلال خلقی (که اختلال شیدایی-افسردگی، یا اختلال عاطفی دو قطبی نیز نامیده می شود) نوعی اختلال جدی است که سب می شود افراد نوسانات خلقی فراوان، شدید و معمولاً پایدار را تجربه کنند که تأثیری عمیق بر سطح انرژی، باورها، رفتار و کارکرد زندگی آنها دارد. این نوسانات خلقی دو قطبی روابط آنها با دیگران را از بین برده، عملکرد در مدرسه و محل کار را مختل می کند. نوسانات خلقی دوقطبی بین دو حالت “بالا” و “پایین” قرار دارند. حالت بالا در خلق دو قطبی شیدایی (مانیا) و خلق پایین افسردگی نامیده می شود. شیدایی با خلق سرخوش (لذت بخش و پر انرژی)، بیش فعالی، چشم اندازی وسیع و مثبت به زندگی، اعتماد به نفس بسیار بالا (به صورت اغراق شده) و این تفکر که همه چیز ممکن است، شناسایی می شود. افراد دو قطبی زمانی که در حالت شیدایی قرار دارند احساس می کنند به خواب کمتری نیاز داشته، افکاری پریشان داشته، به تندی سخن می گویند و حواس پرتی بسیار زیادی دارند. افراد با خلق دو قطبی شیدایی تکانشگری و قوه تعقل پایینی داشته و در معرض رفتاری های پرخطر و مخاطره آمیزی هستند.

افسردگی حالت روانی مقابل شیدایی است. افسردگی با بی حالی و رخوت، دیدی منفی به زندگی، اعتماد به نفس بسیار پایین یا عدم وجود اعتماد به نفس و ارزشمندی برای خود و این تفکر که هیچ چیز ممکن نیست، تعریف می شود. افراد افسرده علاقه خود را به هر آنچه که در گذشته برایشان جذاب بوده (مانند رابطه زناشویی، غذا خوردن و همراهی با دیگران)، از دست می دهند. ممکن است بسیار زیاد یا بسیار کم بخوابند. یدون در نظر گرفتن اینکه آنها در طول روز به چه میزان استراحت می کنند، همواره ابراز خستگی و درماندگی می کنند. اگرچه آنها ملال آور بودن زندگی را در درجات متفاوتی تجربه می کنند اما خلق آنها در هر حالت ناراحت، منفی و پریشان است. خلق افسرده معمولی (ناراحتی)، کج خلقی، خوی پایین و حتی تحریک پذیری حالات روانی است که توسط افراد دوقطبی گزارش می شود. باید اضافه کرد خشم، احساس گناه، شکست و ناکامی نیز وجود دارد.  این احساسات منفی سبب می شود تا افراد افسرده اعتماد به توانایی های خود را از دست داده، نسبت به آبنده دیدی منفی داشته باشند و به این نتیجه برسند که زندگی ارزش زیستن ندارند.

www.mentalhelp.net

www.mentalhealth.com


telegram2 files