استقلال خواهی مشاوران

مدیر گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی با بیان کرد: رشته مشاوره و سرفصل های آن نیاز به بازبینی دارد، اما حذف کامل آن مطلوب نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش زهراکار با بیان اینکه ادغام دوره های کارشناسی رشته های مختلف دانشگاهی از چند سال گذشته مطرح و عملیاتی شده است، افزود: دلیل این ادغام ها این است که برخی معتقدند تربیت متخصص باید در دوره های كارشناسی ارشد و دکتری صورت گیرد و لزومی برای دوره های کارشناسی نیست.

وی در ادامه بیان کرد: در حوزه روانشناسی نیز برخی بر این باورند که رشته دانشگاهی مشاوره همچون روانشناسی صنعتی و سازمانی یکی از زیرشاخه های روانشناسی محسوب می شود و بر این اساس باید ادغام شود.

مدیر گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی افزود: اما برخی نیز بر این باورند که رشته مشاوره دانشگاهی هویت مستقل دارد و قابلیت ادغام نخواهد داشت.

وی گفت: هر چند رشته مشاوره با روانشناسی دارای اشتراکاتی نیز است اما با توجه به تفاوت ها این ظرفیت را دارد که به صورت مستقل به کار خود ادامه دهد.

زهراکار خاطرنشان کرد: در روانشناسی تاکید به ارائه خدمات درمانی و ترمیمی است اما در مشاوره تاکید بر خدمات رشدی و پیشگیرانه است و براین اساس مخاطبان مشاوره با روانشناسی متفاوت هستند.


telegram2 files