سبک زندگی انسان‌ها و ارتباط آن بر انضباط در رانندگی

سبک زندگی انسان‌ها و ارتباط آن بر انضباط در رانندگی

پژوهشگران جهاددانشگاهی استان یزد در تحقیقی تاثیر ابعاد سبک زندگی بر انضباط رانندگی را بررسی کردند.

به گزارش سایک نیوز به نقل از ایسنا، اعظم مقیمی مدیر مرکز خدمات تخصصی مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی یزد در این تحقیق که با همکاری محمد عابدی اردکانی در شهرهای میبد و اردکان انجام گرفته، آورده است: امروزه رانندگی، با توجه به نقش مفید و ارزنده آن در حوزه حمل و نقل و ارتباطات انسانی، بخش مهمی از زندگی اجتماعی محسوب می‌شود و همانگونه که هر اجتماعی نیاز به نظم و انضباط دارد تا از مسیر دلخواه خود منحرف نشود در فرهنگ و رفتار رانندگی نیز برای جلوگیری از هرج و مرج و دفع خطرات احتمالی آن، برقراری انضباط و توجه به نظم و حق و حقوق دیگران امری ضروری است.

وی در ادامه با اشاره به عوامل فرهنگی و اجتماعی که نقش بسیار مهمی در رعایت قوانین و مقررات رانندگی و در نتیجه انضباط رانندگی دارند، عنوان کرده است: بر همین اساس نیز در این مقاله ضمن سنجش میزان رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در بین شهروندان و رانندگان در شهرهای اردکان و میبد، تاثیر سبک زندگی بر انضباط رانندگی مورد مطالعه قرار گرفته است.

مقیمی در این بررسی که به لحاظ روش‌شناسی به روش پیمایشی انجام گرفته،‌ جامعه آماری را شهروندان ۱۸ تا ۶۴ ساله شهرهای اردکان و میبد که معادل ۱۰۴ هزار و ۳۴۹ نفر جمعیت دارند انتخاب کرده و حجم نمونه این تحقیق را ۳۸۴ نفر در نظر گرفته که با استفاده از روش محاسبه فرمول کوکران بدست آمده است.

به گفته‌ این پژوهشگر جهاددانشگاهی یزد در انتخاب نمونه‌ها، افرادی که دارای خودروی شخصی بودند و به عنوان شغل رانندگی یا شهروند عادی به فعالیت رانندگی می‌پرداختند، مورد توجه قرار گرفتند و داده‌های مربوط به این پژوهش از طریق پرسشنامه که توسط پرسشگران به صورت مصاحبه چهره به چهره گردآوری شده، به دست آمده است.

مقیمی با بیان این که در تحقیق حاضر برای استخراج اطلاعات پرسشنامه از نرم‌افزار spss استفاده شده و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از جداول دو بعدی، همبستگی و تحلیل رگرسیون بهره گرفته شده، آورده است: بر اساس نتایج این تحقیق، بین سبک زندگی و انضباط رانندگی رابطه معنی‌داری وجود دارد و ابعاد سبک زندگی توانسته ۰٫۱۸ از تغییرات متغیر انضباط رانندگی را تبیین کند.


telegram2 files