شکل گیری کمیسیون مشاوره ازدواج در بستر فرهنگ دینی

شکل گیری کمیسیون مشاوره ازدواج در بستر فرهنگ دینی

به گزارش سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی، دکتر محمد حاتمی مشاور عالی و معاون امور کمیسیون ها و نظارت حرفه ای اعلام کرد ، به تازگی در سازمان نظام روانشناسی، کمیسیون هایی با رویکرد دینی ، مشاوره ازدواج در بستر فرهنگ دینی و بومی ، کمیسیون روان شناسی بالینی کودک ، کمیسیون مشاوره توانبخشی روانی تأسیس شده اند.

همانطور که اشاره شد، کمیسیون مشاوره ازدواج در بستر فرهنگ دینی و بومی که یکی از کمیسیون های اصلی و راهبردی سازمان است که اعضاء تشکیل دهنده آن  از این قرارند : دکتر علی فتحی آشتیانی، دکتر محمد علی مظاهری، دکتر سید مهدی حسینی، دکتر عباسعلی اللهیاری، دکتر غلامعلی افروز ،دکتر شکوه نوابی نژاد ،دکتر سیمین حسینیان ،دکتر ثنایی ذاکر ، دکتر محمود گلزاری ،دکتر علی اصغر احمدی و دکتر محمدباقرحسینی،  که بزودی جلسات رسمی این کمیسیون تشکیل خواهد شد.


telegram2 files