دفترچه سؤالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۵

دفترچه سؤالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۵

دفترچه سؤالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ دیروز بر روی سایت سازمان سنجش قرار داده شد. با توجه به دفترچه ها و کد مجوعه امتحانی، مجموعه سؤالات مورد نظر خود را از آدرس های زیر دانلود کنید:

 

مجموعه علوم تربیتی ۱ دفترچه شماره ۱، کد ۱۱۱۷

مجموعه علوم تربیتی ۱ دفترچه شماره ۲، کد ۱۱۱۷

مجموعه علوم تربیتی۲٫ کد۱۱۲۳

مددکاری اجتماعی.کد ۱۱۳۹

مجموعه روانشناسی۱٫ کد۱۱۳۳

مجموعه روانشناسی ۲٫ دفترچه شماره ۱٫ کد۱۱۴۳

مجموعه روانشناسی ۲ دفترچه شماره ۲ کد۱۱۴۳

مجموعه علوم شناختی کد ۱۲۱۹

 

 


telegram2 files