تدوین رشته جدید دکتری روانشناسی صنعتی سازمانی

تدوین رشته جدید دکتری روانشناسی صنعتی سازمانی

تدوین رشته جدید دکتری روانشناسی صنعتی سازمانی در جلسه کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی مطرح شد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی فتحی آشتیانی، رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی،با اشاره به تدوین رشته دکتری روانشناسی صنعتی سازمانی گفت: رشته دکتری روانشناسی صنعتی سازمانی در جلسه گذشته شورای تحول علوم انسانی مطرح شد.

وی ادامه داد: رئیس شورای تحول و برخی از اعضای شورا نظرشان این بود که باید نکاتی به رشته مذکور اضافه و تغییراتی اعمال شده و مجدد در جلسه شورا مطرح شود.

رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی افزود: رشته دکتری روانشناسی صنعتی سازمانی برای اولین بار است که تدوین شده و ابتدا در کمیته روانشناسی صنعتی و سازمانی کارگروه روانشناسی تصویب و سپس برای تصویب به شورای تحول ارائه شد.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم تغییرات مورد نظر را در برنامه اعمال کرده و دوباره اوایل سال آینده برنامه جدید را به شورای تحول علوم انسانی  ارائه دهیم تا تصویب شود.


telegram2 files