منابع کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی ۹۵

منابع ارشد مشاوره ۹۶ را اینجا بخوانید.

منابع کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی ۹۵

www.unp.ir

ضریب ۳
نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی، شفیع‌آبادی، غلامرضا ناصری
نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی، خدیجه آرین
نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی،‌ محمود ساعت‌چی
ضریب ۲
زبان عمومی ـ منصور کوشا
مجموعه مقالات روانشناسی،‌ محمد پارسا
متون روانشناسی، کیانوش هاشمیان
ضریب۲
آمار و روش تحقیق، دکتر علی دلاور
روش تحقیق برای علوم انسانی (۲۰۰صفحه) از عزت‌ا… نادری
روانشناسی شخصیت
ضریب ۲
روانشناسی شخصیت، علی اکبر
روانشناسی شخصیت،‌ یحیی سید محمدی
نظریه‌ها و مکاتب شخصیت، دکتر سعید شاملو
آزمونها
ضریب ۳
راهنمایی سنجش روانی برای مشاوران و روانشناسان بالینی و روان‌پزشکان جلد ۲ و ۱ترجمه پاشا شریفی

آزمون های روانی و کاربردی دکتر حمزه گنجی
آزمون های روانی و کاربردی پاشا شریفی
آزمون های روانی و کاربردی هادی بهرامی

اصول و فنون مشاوره ضریب ۳
اصول و فنون مشاوره دکتر شفیع‌آبادی
اصول و فنون مشاوره سیدمهدی حسینی بیرجندی
پویایی گروه و مشاوره گروهی انتشارات رشد
راهنمایی مشاوره تحصیلی سمت
مبانی راهنمایی و مشاوره ضریب ۲
مقدمه بر راهنمایی و مشاوره دکتر باقر ثنایی
مقدمات راهنمایی و مشاوره شفیع آبادی پیام نور
راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‌‌ای شفیع‌آبادی تهران رشد ۱۳۷۱
خانواده و خانواده درمانی سالوادر مینوچینی ترجمه ثنایی
خانواده و خانواده درمانی جی‌هی‌لی ترجمه ثنایی
خانواده و درمان تضمینی خانواده ترجمه خانم شکوه نوابی‌نژاد تهران مرکز مطالعات و تحقیقات خانواده
اصول و فنون مشاوره ضریب ۲
اصول و فنون مشاوره شفیع آبادی
اصول و روشهای راهنمایی و مشاوره بیرجندی
پویایی گروه و مشاوره گروهی، شفیع‌آبادی
راهنمایی و مشاوره تحصیلی، شغلی شفیع‌آبادی
اصول و روش های مشاوره، قاسم قاضی
مقدمه‌ای بر راهنمایی و مشاوره،‌ سید احمدی
مبانی راهنمایی و مشاوره
ضریب ۲
مقدمات راهنمایی و مشاوره شفیع‌آبادی
مبانی راهنمایی و مشاوره ثنایی
مبانی مشاوره احمدی
راهنمایی و مشاوره شغلی، شفیع‌آبادی
مشاوره خانواده، مصطفی تبریزی
خانواده درمانی جی ‌هی لی
خانواده درمانی، سالوادر منوچینی
روانشناسی شخصیت ضریب ۲
نظریه شخصیت،‌ سعید ثناملو
نظریه شخصیت،‌ شولتز ترجمه سید محمدی
نظریه شخصیت،‌ علی‌اکبر سیاسی
نظریه شخصیت، بروین لارنس
نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی ضریب ۳
نظریه مشاوره  و روان‌درمانی، شفیع‌آبادی،‌ قاضی
نظریه مشاوره و روان‌درمانی، خدیجه آرین
نظریه مشاوره و روان‌درمانی، مهرداد فیروزبخت
نظریه‌ مشاوره و روان‌درمانی،‌محمود ساعتچی
آمار و روش تحقیق ضریب ۲
روش تحقیق، علی دلاور(پیام نور)
روش تحقیق، جان بست
روش تحقیق، سرمد بازرگان
روش تحقیق،‌ کرلینجر
روش تحقیق،‌ سازمان سنجش
روش تحقیق هومن
زبان
مشاوره و رواهنمایی، منصور کوشا
روانشناسی عمومی،‌ کیانوش هاشمیان
روانشناسی عمومی، محمد پارسا
زبان کتابهای سازمان سنجش
هر موضوع و مطلب در زمینه مشاوران و روانشناسی مرتبط با آن
زبان به عنوان برنامه هر روز در نظر گرفته شود.
زبان عمومی
مجموعه سوالات ارشد علوم تربیتی ۲
خلاصه کتاب ها در کتاب کارشناسی پژوهش


telegram2 files