ارزیابی روانشناسان در مصاحبه

ارزیابی روانشناسان در مصاحبه

ارزیابی روانشناسان در جلسات مصاحبه کمیسیون توسط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به این صورت است که متقاضیان دریافت پروانه حرفه ای از کمیسیون روانشناسی باید دانش و مهارت در حوزه های:

  • آسیب شناسی شامل علامت شناسی ملاک های تشخیصی بر مبنای DSM5  تشخیص افتراقی
  • ارزیابی شامل مصاحبه و آزمون ها
  • درمان شامل یک رویکرد درمانی خاص که ارزیابی مفهوم بندی و فنون درمانی را در بر می گیرد
  • اخلاق حرفه ای

را دارا باشند. متقاضیان محترم می توانند اطلاعات لازم در مورد نحوه دریافت پروانه اشتغال به کار و مدارک لازم را در سایت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران جستجو کنند.

http://www.pcoiran.org.ir


telegram2 files