کاهش اضطراب اجتماعی به وسیله درمان شناختی – استعاری

کاهش اضطراب اجتماعی به وسیله درمان شناختی – استعاری

اضطراب اجتماعی یک اختلال بسیار ناتوان کننده‌است که با ترس و اضطراب شدید در موقعیت‌های اجتماعی شناخته می‌شود و حداقل بخشی از فعالیت‌های روزمره شخص را مختل می‌کند.

به گزارش سایک نیوز به نقل از فارس، در پژوهشی، اهمیت و اثربخشی رفتار درمانی شناختی- استعاری برای اختلال اضطراب اجتماعی مورد تایید قرار گرفت.

این پژوهش نیمه آزمایشی که در شماره ۱۹ فصلنامه پژوهش های روانشناسی اجتماعی منتشر شده است، با ۴۰ نفر از افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی داوطلب شرکت در برنامه درمانی انجام شد که بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. پرسش نامه هراس اجتماعی کانور (۲۰۰۰) بعنوان پیش آزمون برای همه افراد اجرا شد. سپس افراد گروه آزمایش ۱۲ جلسه در برنامه استعاره درمانی بر اساس روش هیمبرگ (۲۰۰۰) شرکت کردند.
و نتایج این پژوهش نشان دهنده کاهش معنادار اضطراب اجتماعی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه بود.

گفتنی است که مفهوم استعاره، یکی از موضوعات در روانشناسی شناختی است و خصوصیات شناختی استعاره ها باعث بکارگیری این مفهوم در این نوع درمان گشته است.


telegram2 files