ویژگی های افراد خلاق

ویژگی های افراد خلاق

به گزارش سایک نیوز به نقل از سپیده دانایی، افراد خلاق در برخی زمینه‌ها با سایرین متفاوتند و همین تفاوت باعث می‌شود که توانایی اختراع، بی‌نظیر و غیرمنتظره بودن را بیابند. گشودگی وسیع‌ آنها در برابر تجربه موجب می‌شود تا اراده بیشتری برای ملاحظه پدیده‌ها به صورت نامتعارف، غیرقابل انتظار، غیر معمول و غیرسنتی پیدا کنند. افراد خلاق در بررسی پدیده‌ها بسیار منعطف بوده و تحمل مسائل مبهم را دارند.

انواع اساسی خلاقیت

  روانشناسان بین دو نوع خلاقیت تفاوت قایل شدهاند. اولین نوع خلاقیت، خلاقیت “فرایندی” (Process creativity) است که بیشتر به انواع شخصی و اشکال روانشناختی خلاقیت اشاره دارد. این نوع خلاقیت با ویژگیهایی همچون استقبال از تجربه، اراده برای پذیرش تغییر و حتی تغییر ذایقه، توانایی سازگاری سریع و در لحظه با موقعیتها، و توانایی گستردهتر برای تفکر در پیشامدهای غیرقابل انتظار همراه است. دومین نوع خلاقیت، خلاقیت “تولیدی” (Productive creativity) است که در زبان و فکر مردم به عنوان خلاقیت شناخته میشود. این خلاقیت جریانی است که از طریق آن راهحلهای ابتکاری و بدیع برای مشکلات خلق میشود. اکثریت تحقیقات روانشناختی درباره خلاقیت بر همین نوع تمرکز دارند.

 افراد خلاق

بیشتر ویژگیهای افراد خلاق با ویژگیهای کسانی که پیشرفتی عالی دارند مشترک است؛ با اینحال تمامی افرادی که پیشرفتی عالی دارند خیلی خلاق نیستند. یکی از حوزههایی که بسیار مورد کنکاش پژوهشهای خلاقیت قرارگرفته، ویژگیهای شخصیتی افراد خلاق است. افراد خلاق در برخی زمینهها با سایرین متفاوتند و همین تفاوت باعث میشود که توانایی اختراع، بینظیر و غیرمنتظره بودن را بیابند. گشودگی وسیع آنها در برابر تجربه موجب میشود تا اراده بیشتری برای ملاحظه پدیدهها به صورت نامتعارف، غیرقابل انتظار، غیر معمول و غیرسنتی پیدا کنند. افراد خلاق در بررسی پدیدهها بسیار منعطف بوده و تحمل مسائل مبهم را دارند؛ در حقیقت آنها پیچیدگی را میپسندند.

مطالعات نشان میدهد که افراد خیلی خلاق بسیار مستقل هستند. این موضوع آنها را قادر میسازد تا در برابر فشارهای اجتماعی سنتی مقاومت کنند؛ از اینرو بسیاری از محققان معتقدند که خلاقیت مستلزم نوعی تنش و تعارض است. آنها دارای انگیزشهای درونی و عاشق فعالیتهایی هستند که محرک تکانههای خلاق در آنهاست. در واقع کارکردن نه تنها آنها را خسته نمیکند انرژی مضاعف به آنان میبخشد؛ بدین ترتیب میتوان گفت که افراد خلاق به شدت به کارشان علاقه دارند، دارای ارادهای سرسخت هستند، و کار در یک دوره طولانی را میپذیرند؛ چیزی که قاعده ۱۰ ساله نامیده میشود. خلاقیت، زمانبر است؛ از اینرو افراد خلاق برای دستیابی به بینش و یافتن راهحل عملی مسائل باید تلاش کرده و انتظار بکشند. دیگر ویژگیهای شخصیتی که با خلاقیت همراه است پذیرش بالا، حساسیت نسبت به مسائل، تفکر سیال و اراده برای رویارویی با خطر است.

عامل دیگری که مورد بررسی پژوهشهای خلاقیت قرار گرفته است، به دانش تخصصی فرد خلاق مربوط میشود؛ افراد خلاق در حوزهای که خلاقیت میورزند متخصص هستند. نکته دیگر این فرضیه است که خلاقیت ریشه در هوش دارد؛ برای مثال اگر کسی خیلی خلاق باشد و مسئلهای را بهتر حل کند نتیجه میگیریم که خیلی باهوش است. این فرضیه منطقی به نظر میرسد ولی شواهد پژوهشی از آن حمایت کاملی نکردهاند؛ بنابراین شواهد، همبستگی بین آزمونهای خلاقیت و آزمونهای استاندارد هوش بین ۱۰ تا ۳۰ درصد یا در حد متوسط است. بنابراین میزان مشخصی از هوش برای بروز خلاقیت ضروری است ولی بیش از آن در خلاق بودن تأثیری ندارد.


telegram2 files