تاب آوری (فردی، خانوادگی و اجتماعی)

تاب آوری (فردی، خانوادگی و اجتماعی)

نام: تاب آوری (فردی، خانوادگی و اجتماعی)

مؤلف: دکتر سید علی حسینی المدنی

انتشارات: دانژه

قیمت:۱۱۰۰۰ تومان

سال انتشار: ۱۳۹۵

کتاب تاب آوری (فردی، خانوادگی، و اجتماعی) در ۱۸۴ صفحه، توسط انتشارات دانژه و به قلم دکتر سید علی حسینی المدنی عضو هیات علمی دانشگاه به چاپ رسید.

تاب آوری (فردی، خانودگی و اجتماعی)در این کتاب، با اتخاذ رویکردی کل نگر و سیستمی تاب آوری در سه سطح بررسی شده است. البته نمیتوان با قاطعیت اذعان داشت که بین این حوزه ها رابطه علی وجود دارد، گرچه میتوان هم پوشی هایی بین این حوزه ها یافت.

در این کتاب، تاریخچه و مفاهیم، الگوها و مدل های تاب آوری، تاب آوری در کودکان و نوجوانان، عوامل موثر در تقویت آن، مؤلفه های خانواده تاب آور، ساخت شهرهای تاب آور، چشم انداز میان فرهنگی در تاب آوری، و مقیاس های سنجش تاب آوری فردی، خانوادگی، و اجتماعی مطرح شده است. این کتاب جهت مطالعه طیفی وسیع از خوانندگان ازجمله روان شناسان، مشاوران، مددکاران، روان پزشکان، و معلمان مفید و سودمند است.


telegram2 files