مشاوره های آموزشی و فردی در دانشگاه ها

مشاوره های آموزشی و فردی در دانشگاه ها

مشاوره های آموزشی و فردی در دانشگاه اصفهان عملی می شود. علی اکبر کجباف، معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان گفت: در این دانشگاه در هر گروه آموزشی یک استاد مشاوره برای ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان وجود دارد.

معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان، علی اکبر کجباف گفت: اساتید مشاوره در این دانشگاه به دانشجویانی که نیاز به مشاوره های آموزشی و فردی دارند مشاوره ارائه می کنند تا دانشجویان بتوانند با شرایط مطلوب تری تحصیل کنند.

کجباف افزود: در سال جاری برنامه داریم دوره های آموزشی برای این اساتید برگزار کنیم تا این افراد بتوانند خدمات مشاوره ای تخصصی به دانشجویان ارائه کنند.

وی خاطرنشان کرد: اساتید مشاوره، دانشجویان نیازمند به ارائه خدمات مشاوره ای را شناسایی می کنند و علاوه بر ارائه مشاور به آنها این دانشجویان را به مراکز مشاوره دانشگاه نیز معرفی می کنند.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در این دانشگاه اساتید مشاوره مسائل و مشکلات دانشجویان را پی گیری می کنند تا بتوانند بخشی از نیازهای آنها را برطرف کنند.


telegram2 files