ضوابط کارورزی و برگزاری کارگاه و دوره های توانمندسازی پیرو اعلام عمومی

ضوابط کارورزی و برگزاری کارگاه و دوره های توانمندسازی پیرو اعلام عمومی

ضوابط کارورزی روانشناسی و برگزاری کارگاه و دوره های توانمندسازی پیرو اعلام عمومی 15/11/1401 به شرح زیر است:

کارورزی

الف: استاد ناظر 

عضو هیأت علمی دانشگاه دارای پروانه از سازمان (سوپروایزر)

دکتری دارای پروانه و نامه تائیدیه معاونت امور کمیسیونها و نظارت حرفه ای (سوپروایزر)

ب: مکان

مراکز سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

بیمارستان‌ها

مراکزی که مدیر فنی دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره دارند.

کارگاهها و دوره های توانمندسازی

الف : افراد واجد شرایط

اعضاء هیأت علمی دارای پروانه حرفه ای

دکتری دارای پروانه و مجوز معاونت آموزشی

کارشناسی ارشد دارای پروانه و مجوز شورای آموزش

ب : مکان

دانشگاه‌ها و مراکز علمی

انجمن‌های علمی

مراکز مورد تائید و دارای استانداردهای لازم مورد تائید

گواهی اساتید: گواهی اساتیدی که در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری دانشجوی استاد مربوط بوده‌اند. (عینی و دقیق)

telegram2 files