باورهای خوش بینانه در مورد آینده می تواند از افراد در برابر بیماری های جسمی و روحی محافظت کند.

باورهای خوش بینانه در مورد آینده می تواند از افراد در برابر بیماری های جسمی و روحی محافظت کند.

سایک نیوز به نقل از سایکودرمان: مطالب روانشناسی زیادی در مورد اثربخشی خوش بینی به عنوان یک پدیده روانشناختی انجام شده است . که منجر به فرمولهای نظری مختلفی از همان مفهوم می شود ، که به عنوان “تمایل” ، “سبک انتسابی” ، “تعصب شناختی” یا “توهم مشترک” مفهوم یافته است. این بررسی اجمالی تلاشی برای کشف مفهوم “خوش بینی” و روابط آن با سلامت روان ، سلامت جسمی ، کنار آمدن ، کیفیت زندگی و انطباق با هدف ، سبک زندگی سلامت و درک خطر است.

انتظارات مثبت و منفی در مورد آینده برای درک آسیب پذیری در برابر اختلالات روانی ، به ویژه اختلالات خلقی و اضطرابی ، و همچنین بیماری های جسمی مهم است.

انتظارات مثبت و منفی در مورد آینده برای درک آسیب پذیری در برابر اختلالات روانی ، به ویژه اختلالات خلقی و اضطرابی ، و همچنین بیماری های جسمی مهم است. رابطه مثبت و معناداری بین خوش بینی و استراتژی های مقابله ای متمرکز بر حمایت اجتماعی و تأکید بر جنبه های مثبت موقعیت های استرس زا بوجود می آید. از طریق به کارگیری استراتژی های خاص مقابله ، خوش بینی تأثیر غیر مستقیم نیز بر کیفیت زندگی دارد. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد افراد خوش بین کیفیت زندگی بالاتری را در مقایسه با افراد دارای سطح خوش بینی یا حتی بدبینی ارائه می دهند. خوش بینی ممکن است با ارتقا یک سبک زندگی سالم و همچنین با رفتارهای سازگارانه و پاسخ های شناختی ، همراه با انعطاف پذیری بیشتر ، ظرفیت حل مسئله و توضیح کارآمدتر اطلاعات منفی ، بر سلامت روحی و جسمی تأثیر بگذارد.

خوش بینی

در مطالب روانشناسی خوش بینی تمایل به انتظار چیزهای خوب در آینده است. نتیجه این مقاله علمی روانشناسی نشان می دهد که خوش بینی یک نگرش ذهنی است که به شدت بر سلامت جسمی و روانی و همچنین کنار آمدن با زندگی اجتماعی و کاری روزمره تأثیر می گذارد. از طریق مدیریت انطباق پذیر اهداف شخصی و توسعه و با استفاده از تاکتیک های فعال مقابله ای ، افراد خوش بین به طور قابل توجهی موفق تر از بدبین ها در رویدادهای منزجر کننده و زمانی که اهداف مهم زندگی دچار نقص می شوند ، هستند.

telegram2 files