تشکیل معاونت سلامت در دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان

تشکیل معاونت سلامت در دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان

دکتر حمید کشوری از تشکیل معاونت سلامت در دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان خبر داد.

 رئیس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به فعالیت های مرکز بهداشت و درمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: مهمترین برنامه ای که درحال حاضر پیگیر آن هستیم بحث سلامت، ایمنی و محیط زیست است.

کشوری ادامه داد: درحال حاضر بحث سلامت، یکی از اولویت‌های معاونت های پژوهشی دانشگاه شناخته شده و سعی ما این است که در این زمینه فعال‌تر عمل کنیم.

رئیس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: مرکز بهداشت و درمان دانشگاه امیرکبیر به دنبال ارتقاء کیفیت برنامه های خود با توجه به سیاست های سازمان امور دانشجویان است.

تشکیل معاونت سلامت در دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویانوی یادآورشد: مرکز ما به عنوان دبیرخانه منطقه یک سعی دارد در تمام برنامه های ارایه شده از سوی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان حضوری فعال و پر رنگ داشته باشد.

کشوری افزود: همچنین برای اولین بار، حوزه سلامت به عنوان معاونت در دفتر مشاوره سلامت سازمان امور دانشجویان مطرح شد و یکی از همکاران ما از دانشگاه تهران مسئولیت این معاونت را پذیرفت.


telegram2 files