دکتر سید حسن هاشمی: خودکشی ها باید مورد بررسی قرار گیرند

دکتر سید حسن هاشمی: خودکشی ها باید مورد بررسی قرار گیرند

دکتر سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت در جلسه ای با حضور برخی اساتید دانشگاهی و کارشناسان آسیب های اجتماعی، موضوعی خودکشی های اخیر در تهران و برخی شهرستان ها را مورد بررسی قرار دادند.

با توجه به چند حادثه اخیر در تهران و برخی شهرستان ها، دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت جلسه ای را با حضور مدیران ارشد وزارت بهداشت و تنی چند از اساتید دانشگاه ها و اساتید حوزه اعصاب و روان تشکیل داد.

ابتدا دکتر احمد حاجبی مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، در این جلسه با ارایه آماری از تعداد اقدام به خودکشی در دنیا، کشورهای منطقه و کشور، به توضیح راهکارهای مداخله دستگاه های ذیربط در این کشورها پرداخت.

در ادامه این جلسه اساتید دانشگاه و صاحبنظران ضمن انتقاد از نوع پرداختن رسانه های رسمی و غیررسمی به این موضوع، به ارائه نقطه نظرات خود در این حوزه و راهکارهای موجود پرداختند.

محورهای بحث در این جلسه، نحوه اطلاع رسانی رسانه ها در مواجهه با موارد خودکشی، ایجاد مراکز مشاوره حضوری و غیرحضوری برای کاهش این رفتارها، برگزاری کارگاه های آموزشی برای رسانه ها و نحوه همکاری دستگاه های اجرایی و حاکمیتی در این حوزه بود که دست اندرکاران حوزه سلامت روان درباره آن به تبادل اطلاعات پرداختند.

بررسی بیشتر و ارایه راهکارهای عملی و اجرایی در این خصوص به نشست های آتی موکول شد.


telegram2 files