پذیرش دانشجو دکتری روانشناسی بالینی وزارت بهداشت

پذیرش دانشجو دکتری روانشناسی بالینی وزارت بهداشت

پذیرش دانشجو دکتری روانشناسی بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز شده است. ثبت نام آزمون وروردی از طریق پورتال مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس www.sanjeshp.ir صورت می گیرد.

آزمون به دو صورت کتبی و شفاهی برگزار می شود که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده زمان برگزاری آزمون کتبی ۷ مرداد ماه و آزمون شفاهی اواخر مرداد ماه خواهد بود.

لازم به ذکر است که آزمون کتبی به صورت متمرکز توسط وزارت بهداشت و آزمون شفاهی توسط مناطق آمایشی (دانشگاه ها) برگزار خواهد شد. سهم آزمون کتبی و مصاحبه همانند سال های گذشته ۷۰ درصد و ۳۰ درصد می باشد.

فهرست دانشگاه ها علوم پزشکی پذیرنده دانشجوی دکتری تخصصی

منطقه آمایشی ۱: بابل، سمنان، شاهرود، گلستان، مازندران

منطقه آمایشی ۲: ارومیه، تبریز

منطقه آمایشی ۳:کردستان، کرمانشاه، همدان

منطقه آمایشی ۴: اهواز

منطقه آمایشی ۵:شیراز

منطقه آمایشی ۶: زنجان، قزوین

منطقه آمایشی ۷: اصفهان، شهرکرد، کاشان، یزد

منطقه آمایشی ۸:کرمان

منطقه آمایشی ۹:بیرجند، مشهد

منطقه آمایشی ۱۰:ارتش، انستیتو پاستور ایران، ایران، بقیه اله، تهران، جهاد دانشگاهی – رویان، دانشگاه آزاد واحدهای علوم دارویی و علوم تحقیقات، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شاهد، سازمان انتقال خون ایران، شهید بهشتی، علوم بهزیستی و توانبخشی

از میان رشته های اعلام شده جهت پذیرش برای دکتری تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی، رشته های روانشناسی بالینی و روانشناسی نظامی در منطقه آمایشی ۱۰، ایران، شهید بهشتی و بقیه اله نیز قرار دارند.

اطلاعیه دبیرخانه شورای آموزش علوم پزشکی، بهداشت و تخصصی

http://www.sanjeshp.ir/PhD/phd_95/Pages/announces02.pdf

 


telegram2 files