دستورالعمل مصاحبه و ارزیابی صلاحیت های حرفه ای مشاوران تحصیلی

دستورالعمل مصاحبه و ارزیابی صلاحیت های حرفه ای مشاوران تحصیلی

دستورالعمل مصاحبه و ارزیابی صلاحیت های حرفه ای مشاوران تحصیلی در وب سایت رسمی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به شرح زیر عنوان شده است:

صلاحیت ها و شایستگی های مشاور تحصیلی عبارتند از دانش، توانایی ها، مهارت ها و نگرش ها یی است که تضمین کننده این است که مشاوران تحصیلی آمادگی این را دارند که به هدف ها و خواسته های جدی و دقیق حرفه تحقق بخشیده و نیازهای دانش آموزان از دوره پیش دبستانی تا پایان دوره متوسطه و دانشجویان درزمینه های مرتبط با پیشرفت تحصیلی، برنامه ریزی شغلی و رشد و تحول شخصی و اجتماعی را برآورده سازند. فهرست  های مورد ارزیابی عبارتند از:

۱- توانایی برقراری ارتباط شامل مهارت برقراری ارتباط، بیان و مهارت های ابراز کلامی، برقراری تماس چشمی،  های گوش دادن، توجه و حضور و آراستگی ظاهر.
۲- دانش تخصص شامل توانایی پاسخگویی به سوالات درحوزه های نظریه های مشاوره وروان درمانی، اصول و روش های مشاوره تحصیلی و شغلی، الگوها و روش های خدمات مشورتی درامور تحصیلی، روش ها و وفنون مشاوره(فردی ، گروهی و خانوادگی)، سنجش و ارزیابی در مشاوره تحصیلی، روان شناسی رشد، آسیب شناسی و اختلالات رفتاری، شناخت ساختار و سازمان نظام آموزشی دردوره های مختلف تحصیلی و روان شناسی یادگیری.
۳- توانایی تشخیص، صورت بندی و حل مشکلات دانش آموزان، دانشجویان و مراجعان درزمینه های:

  • رشد تحصیلی شامل مهارت درارزیابی استعدادها، رغبت ها، مهارت درحل مشکلات انتخاب رشته، طرح ریزی تحصیلی و مهارت در حل سایر مشکلات این حوزه .
  • رشد شغلی شامل مهارت در انتخاب و تصمیم گیری شغلی، مهارت در برنامه ریزی شغلی و مهارت در حل سایر مشکلات شغلی این حوزه
  • رشد شخصی و اجتماعی شامل حل مشکلات رفتاری ، هیجانی و اجتماعی مرتبط با این حوزه.

۴- نگرش متقاضی به انجام فعالیت در حوزه مشاوره تحصیلی شامل نگرش مثبت به قابلیت های دانش آموزان در یادگیری و پیشرفت تحصیلی، نگرش های رشدی، تحولی و نگرش های پیشگیرانه و مشارکتی.
۵- سوابق شغلی، آموزشی و شرکت دردوره های بازآموزی مرتبط با حوزه مشاوره تحصیلی.


telegram2 files