دونالد وینی کات و روابط شیء

دونالد وینی کات و روابط شیء

دونالد وینی کات (Donald W.Winnicott)

دونالد وینی کات (۱۹۷۱-۱۸۹۶) در بین سال های ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ پزشک اطفال بوده و با ملانی کلاین به مطالعه روانکاوی می پرداختند. اگرچه با نظریات کلاین موافق بود اما برقراری رشد سالم را ریشه در روابط و تعاملات اولیه با سایر افراد می دانست و به نظریه روابط شی علاقه فراوانی داشت. او به دلیل عامیانه صحبت کردن و برنامه رادیویی که درBBC  اجرا می کرد معروف بود.

از مهم ترین مفاهیم نظرات او می توان به موارد زیر اشاره کرد:

شی انتقالی:  برای آسایش و هویتی غیر از من

مادری به اندازه کافی خوب: فردی که محیط پذیرا را فراهم کرده و فرایند انتقال را تسهیل می کند.

من خوب، من بد: کمال و رشد

مراحل رشدی وینی کات: وحدت، انتقال و استقلال

بازی: رشد و یادگیری

وینی کات، به جای توجه به دنیای درون و برون، به “فضای انتقال” بین دو دامنه توجه نشان می داد. به عنوان یک دنیای مجازی، بسیار مناسب بازی و خلاقیت است.

رشد خود

او معتقد بود “خود” ناشی از تهدید های اولیه وجود است که سبب رشد “وحدت وجودی” که توسط “مادر به اندازه کافی خوب” ارائه می شود، شده است.

“اولین ساختار خود از تجربیات ناشی از تهدید به نابودی شکل گرفته که به نابودی منتهی نمی شود، ساختاری که از آن همواره بهبودی صورت می پذیرد (وینی کات، ۱۹۶۹)”.

وینی کات روش ملانی کلاین را برای مطالعه بازی کودک به عنوان راهی در جهت شناخت کودک به کار برد.

او پزشک اطفال بود و در کنار کلاین به کار روانکاوی می پرداخت و بعدها نظریه روابط شی را بسط داد.

به طور خلاصه می توان گفت کلیدی ترین مفاهیم وینی کات به شرح زیر است:

  • کودک با توجه به مراقبت های اولیه از مادر به اندازه کافی خوب، می تواند یک “من بد” سالم را به وجود آورد. در غیر این صورت او یک “من بد” ناسالم خواهد داشت.
  • در ابتدا، نقش مراقب اولیه پشتیبانی از تصویرباطل وحدت تمایز نیافته و آمیخته است.
  • در مرحله بعد به تدریج، زمانی که کودک فردیت خود و مراقب اولیه اش را درک کرد، باید اجازه داد تا توهم زدایی و آرمان زدایی صورت گیرد.
  • این جدایی از طریق بازی و انتقال (تغییر) شی صورت می گیرد.

Winnicott, D.W. (1969). The use of an object, International Journal of Psychoanalysis, 50:711-716

Winnicott, D. W. (1967). Mirror-role of the mother and family in child development. In P. Lomas (Ed.), The Predicament of the Family: A Psycho-Analytical Symposium (pp. 26-33). London: Hogarth

Winnicott, D. (1960). The theory of the parent-child relationship, International Journal of Psychoanalysis, 41:585-595

Winnicott, D.W. (1955-6) Clinical varieties of transference. International Journal of Psycho-Analysis, 37, 386

 


telegram2 files