خانواده درمانی بین نسلی

خانواده درمانی بین نسلی

Transgenerational Family Therapy

A Case Study of a Couple in Crisis

خانواده درمانی بین نسلی

مطالعه موردی زوج دارای مشکل ارتباطی

خانواده درمانی بین نسلی از درمانگران دعوت می کند تا روابط بین مراجعین را در طی نسل های خانوادگی شان مورد بررسی قرار دهند تا بتوانند مشکلات درون خانواده را فهمیده و مشکلاتی که در آینده احتمال وقوعشان وجود دارد را پیش بینی کنند. درک اینکه خانواده ای در گذشته چگونه با مشکلات آن زمان روبرو شده و آنها را حل کرده می تواند بینشی نسبت به آنچه که در حال حاضر در خانواده رخ می دهد، در اختیار درمانگر قرار دهد. همچنین، اختلال عملکرد احتمالی خانواده در آینده قابل پیش بینی خواهد بود. در این مقاله تنها دیدی کلی از اصول خانواده درمانی بین نسلی در زوجی که مشکلات رفتاری داشتند، پرداخته ابم. هدف این پژوهش این است که با شناسایی گذشته زوجین و روابط درونی بین اعضا خانواده ها، لنزی را تهیه کنیم تا بتوانند مشکلات کنونی را بر اساس پیشینه خانوادگی خود دیده و مفهوم سازی کنند. با هدف بهبود روابط زوج، درمانگر از رویکرد خانواده درمانی بین نسلی استفاده می کند تا مشکل آنها را در چهارچوبی قرار داده و بتوانند تاریخچه خانوادگی خود در آن زمینه را مورد ارزیابی قرار دهند.

این مقاله که به بررسی رابطه زوج ها بر اساس تاریخچه روابط درون خانواده خود پرداخته در مجله The Family Journal در آوریل ۲۰۱۶ به چاپ رسیده است.


telegram2 files