مشاوره

خودکشی‌ های دانشجویی

خودکشی‌ های دانشجویی

۱۳۹۶-۰۶-۰۲ ۰۹:۱۸

 «اسمش مسعود بود. دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه تهران. یکی از هزاران نخبه‌ای که با اشتیاق پا به دانشگاه‌های برتر می‌گذارند و با انزجار بیرون...