روانشناسی خانواده

هفتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده/دانشگاه شهید بهشتی

هفتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده/دانشگاه شهید بهشتی

خانواده کوچک ترین واحد جامعه در نظر گرفته می شود که به دلیل نوع تعامل اعضای تشکیل دهنده آن، اثرهای فردی و اجتماعی بسیار زیادی دارد.  به علاوه خانواده نخستین نهاد اجتماعی است و در فرهنگ دینی و اسلامی جامعه ما نقش بسیار پر رنگ و تأثیرگذاری دارد. با توجه به جایگاه خانواده و نقش […]