سن عاطفی

سن عاطفی یا Emotional Age چیست؟

سن عاطفی یا Emotional Age چیست؟

سن عاطفی یا Emotional Age به احساسات درونی فرد و برداشت او از میزان سن خودش بستگی دارد. به عبارت دیگر این سن، سن روحیات ماست و این همان سنی است که محققان عقیده دارند باید همیشه جوان بماند.