روانشناسی ورزش

پیشنهاد تاسیس فدراسیون روانشناسی ورزشی از سوی دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روان شناسی  و مشاوره

پیشنهاد تاسیس فدراسیون روانشناسی ورزشی از سوی دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روان شناسی  و مشاوره

فدراسیون روان شناسی ورزشی در وزارت ورزش و جوانان شکل گیرد.